Popis slobodnih tema za završne i diplomske radove 2023./2024.

11.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Završni radovi

 • Ivana Šagud:
  • Small molecule nitrosamine impurities (NA) in drug substances
 • Mario Lovrić:
  • Analiza prediktivnih varijabli u procjeni neurološkog razvoja kod prerano rođene djece
  • Meta- i statistička analiza urinarnog troponina kao biomarkera u otkrivanju srčanih oštećenja
 • Davor Želježić:
  • Genotoksičnost glifosata
  • Uporaba nekotinoida i njihova genotoksičnost
  • Endokrino djelovanje polifruoroalkilnih tvari
  • Mehanizmi toksičnosti fluorida
 • Nela Malatesti:
  • Priprema liposoma i njihova primjena u fotodinamičkoj terapiji
 • Marijana Turčić:
  • mRNA cjepiva: prednosti i izazovi
  • Uloga glikozilacije proteina u nastanku i razvoju karcinoma: mogućnost ciljane dijagnostike i terapije
  • Moždani neurotrofni čimbenik: potencijalni biomarker u dijagnostici i liječenju neuroloških i psihijatrijskih oboljenja
 • Toni Todorovski:
  • Peptides as efficient heavy metals scavengers. Influence of the peptide amino acid sequence on the metal sequestration.
  • Aggregation studies of various porphyrins and peptide-porphyrin conjugates (ko-mentor doc. dr. sc. Daniela Kalafatović).
 • Ivana Munitić:
  • Ispitivanje uloge, funkcije i rizika ciljanja optineurina u terapiji bolesti.
 • Petra Karanikić:
  • Zaštita biotehnoloških izuma
  • Modeli I metode sveučilišnog transfera tehnologije
 • Duško Čakara:
  • Primjena nanočestica zlata u biologiji i medicini (naglasak na tanke filmove polimera s dodatkom nanočestica zlata
  • Medicinska i farmaceutička primjena nanocijevčica halloysite-a
 • Daniela Kalafatović:
  • Cluster analysis – peptide flexibility evaluation using MD (eksperimentalni rad)
  • Porfirin aggregation: understanding J-aggregates (ko-mentor doc. dr. sc. Toni Todorovski)
  • Dynamic covalent chemistry (ko-mentor doc. dr. sc. Toni Todorovski)
  • Evaluation of the serum stability of peptides (ko-mentor doc. dr. sc. Toni Todorovski)
 • Katarina Kapuralin:
  • Temporal and spatial regulation of neural diversity
  • The evolution of single cell RNA-sequencin
  • Single cell RNA-seq analysis using Seurat
 • Dean Marković:
  • Utjecaj stakleničkih plinova na zagrijavanje atmosfere
  • Prirodni morski spojevi u razvoju novih lijekova 

Diplomski radovi

 • Davor Želježić:
  • Usporedba učinkovitosti u evaluaciji genotoksičnosti standardnog protokola i bojanja epitelnih stanica bukalne šupljine bojom light green
 • Toni Todorovski:
  • Synthesis of acetylated version of best-performing peptide-porphyrin  conjugates, stability and antiviral activity studies (ko-mentor doc. dr. sc. Daniela Kalafatović)
 • Ivana Munitić:
  • Ispitivanje patogenosti mutacija optineurina i njegovih proteinskih partnera u amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi i glaukomu
 • Antonija Jurak Begonja:
  • Utjecaj interleukina 1α na ekspresiju PI4-kinaza i razine PI4P u megakariocitima
 • Petra Karanikić:
  • Analiza čimbenika učinkovitoti rada ureda za transfer tehnologije na sveučilištima
  • Ekonomski I zakonodavni aspekt zaštite izuma nastalih umjetnom inteligencijom
 • Duško Čakara:
  • Sinteza i karakterizacija nanočestica zlata s precizno određenom raspodjelom čestica
  • Adsorpcija kationskih i anionskih molekula boja na nanocijevčice halloysite-a s ciljem otupuštanja potaknutog promjenom pH otopine
 • Daniela Kalafatović:
  • In silicoanalysis of enzyme active sites
 • Dean Marković:
  • Metode zelene kemije: sinteza novih hvatača CO2 za katalitičko formiranje karbonata
  • Metode zelene kemije: sinteza novih hvatača CO2 za katalitičko formiranje karbamata
Skip to content