Natječaj za prijem u radni odnos

06.09.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, 6. rujna 2023. raspisuje natječaj:

  • za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste, laborant/ tehnički suradnik -1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva
  • poznavanje rada na računalu,
  • 1 godina radnog iskustva

Probni rad: 3 mjeseca

Prednost:

  • iskustvo u pripremi otopina i poznavanje analitičke kemije

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
  • druge isprave o ispunjavanju uvjeta i prednosti za radno mjesto

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja. Prijave s prilozima podnose se putem elektroničke pošte na adresu: ured@biotech.uniri.hr (uz naznaku: za natječaj na radno mjesto laborant/tehnički suradnik)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Odjela za biotehnologiju.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Skip to content