Natječaj za izbor suradnika/ce

22.03.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova raspisuje natječaj:

  • za izbor tri (3) suradnika/ce na suradničko radno mjesto viši asistent (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Kandidati na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22),  Statutu Sveučilišta u Rijeci te Pravilnika Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova.

Kandidati na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto prilažu:

  • potpisanu prijavu na natječaj, životopis, presliku identifikacijske isprave, preslika diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju, presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (iz područja biomedicinskih i/ili prirodnih znanosti srodnih interdisciplinarnom području biotehnologije u biomedicini i istraživanju lijekova), prikaz dosadašnjega stručnog (npr. nastavnog, institucijskog, društveno angažiranog i slično) i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova, te motivacijsko pismo u kojem kandidat predlaže svoj mogući doprinos razvoju institucije.

Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o pokretanju postupka za stjecanje istog.

S kandidatima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Smatrati će se da je kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom. Izabrani kandidat obvezan je dostaviti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri zaposljavanju/738)

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ured@biotech.uniri.hr u PDF formatu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova.

Skip to content