Natječaj za izbor suradnika/ce

30.08.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 30. kolovoza 2023. raspisuje natječaj:

  • za izbor (1) jednog suradnika/ce na suradničko radno mjesto asistent/ica iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • za izbor (1) jednog suradnika/ce na suradničko radno mjesto viši/ša asistent/ica iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Kandidati na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Statutu Sveučilišta u Rijeci.
 
Kandidati na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto prilažu:

  • potpisanu prijavu na natječaj
  • životopis
  • presliku identifikacijske isprave
  • preslika diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis doktorskog studija (3.5), (za izbor na suradničko radno mjesto asistent)
  • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (iz područja biomedicinskih i prirodnih znanosti srodnih interdisciplinarnom području biotehnologije u biomedicini i istraživanju lijekova) (za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent)
  • prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova

Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o pokretanju postupka za stjecanje istog.

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri zaposljavanju/738)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ured@biotech.uniri.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Odjela za biotehnologiju.

Skip to content