Natječaj za izbor suradnika/ce

24.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000,  24. listopada 2023. raspisuje natječaj:

 • za izbor jedne (1) osobe na suradničko radno mjesto viši asistent (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno puno radno vrijeme, za rad na HRZZ projektu „Glikozilacija u kardiovaskularnim bolestima
 • za izbor jedne (1) osobe na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž)iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno puno radno vrijeme

Pristupnici pod 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Uz potpisanu prijavu za natječaj pod rednim brojem 1. potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku identifikacijske isprave
 • preslika diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova

Prednost: iskustvo rada iz područja analitičke kemije i glikobiologije

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.:      

 • magistar struke/visoka stručna sprema iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Prednost: iskustvo u provođenju i organizaciji laboratorijskih vježbi, iskustvo u postupcima i procesima javne nabave (npr. poznavanje rada u Ensolva sustavu), iskustvo u organizaciji održavanja uređaja i opreme, iskustvo u suradnji s dobavljačima kemikalija, potrošnog materijala i opreme, izvrsne komunikacijske vještine i mogućnost brze prilagodbe na novopostavljene zadatke 

Uz potpisanu prijavu za natječaj, za natječaj pod rednim brojem 2. potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto

Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o da je postupak u tijeku.

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri zaposljavanju/738)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ured@biotech.uniri.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Odjela za biotehnologiju.

Skip to content