Natječaj za izbor 2 docenta i 1 višeg asistenta

12.06.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje natječaj:

 1. za izbor dvije (2) osobe na znanstveno – nastavno radno mjesto  docent (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, polje Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jedne (1) osobe na suradničko radno mjesto viši asistent (m/ž)  iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno puno radno vrijeme, za rad na HRZZ projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura

Pristupnici pod 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Uz potpisanu prijavu za natječaj, pod rednim brojem 1. potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku identifikacijske isprave
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • motivacijsko pismo

Prednost: dokazivo interdisciplinarni znanstveni životopis, s iskustvom u području kemijskih kao i bioloških znanosti i/ili stručnih aktivnosti, te iskustvo u visokoškolskoj nastavi.

Uz potpisanu prijavu za natječaj, za natječaj pod rednim brojem 2. potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku identifikacijske isprave
 • preslika diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku

Prednost:

– iskustvo u sintezi i karakterizaciji peptida i peptidnih nanostruktura te dobro poznavanje masene  spektormetrije,

– priznanja i nagrade za izvrsnost u istraživačkom radu,

odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku

Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o da je postupak u tijeku.

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere motivacije, znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri zaposljavanju/738)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ured@biotech.uniri.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Skip to content