Natječaj viši tehnički suradnik/viši laborant

24.06.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju Odluke dekanice Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se natječaj:

  • za zasnivanje radnog odnosa sa jednom (1) osobom na radno mjesto višeg tehničkog suradnika – višeg laboranta (m/ž) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Fakultetu biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci, kao zamjena do povratka privremeno odsutne radnice

Uvjeti:           

  • prijediplomski sveučilišni studij/prijediplomski stručni studij iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
  • poznavanje rada na računalu,
  • 1 godina radnog iskustva

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

  • Životopis,
  • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države (osobna iskaznica, domovnica ili putovnica)
  • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
  • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
  • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

S kandidatima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Smatrati će se da je kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri zaposljavanju/738)

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja. Prijave s prilozima podnose se putem elektroničke pošte na adresu ured@biotech.uniri.hr u PDF formatu ili putem pošte (preporučeno)/ osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Radmile Matejčić 2, Rijeka (uz naznaku: za natječaj na radno mjesto)

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova.

Skip to content